Διοικητική Υπηρεσία

Δ/ντής Διοικητικής ΥπηρεσίαςΠαπανάγνου Ηλιάνα

ΥποδΔιοικητικής Υπηρεσίας: Παπακωνσταντίνου Αικατερίνη

Υποδ. Οικονομικής Υπηρεσίας: Ευθυμίου Παναγιώτης

Υποδ. Τεχνικής Υπηρεσίας:Τσελίκας Άριστογείτων